Πρεσβείες

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως έκδοσης εγγράφων που σχετίζεται με τις ξένες πρεσβείες στην Αθήνα.