Πολεοδομίες

Πολεοδομίες

Τα εκδιδόμενα από εμάς πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα είναι τα εξής: 

                    

α.   Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης

β.   Κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων

γ.   Κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/ νομικού προσώπου

δ.   Αντίγραφο εγγραπτέας πράξης

ε.   Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου

στ. Αντίγραφο στοιχείου από το αρχείο κτηματογράφησης:  

ζ.  Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος

η.  Κτηματογραφικό διάγραμμα