Εφορίες

Αναγκαίο κακό για τους περισσότερους από εμάς …

Πολλοί από εμάς δεν έχουν το χρόνο, αλλά ούτε και την υπομονή να διεκπεραιώσουν τις αναγκαίες διαδικασίες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

 

Συνεπώς, εμείς για τη δική σας διευκόλυνση με μια απλή εξουσιοδότηση, αναλαμβάνουμε διεκπεραιώσεις όπως:

Έντυπο της εξουσιοδότησης:Εδώ!!

ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

Μ0Αίτηση για επανεκτύπωση -έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε- παροχή πληροφοριών

 

Μ1Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων

 

Μ2Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου

 

Μ3Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου

 

Μ4Δήλωση διακοπής εργασιών

 

Μ5Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης

 

Μ6Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης

 

Μ7Δήλωση σχέσων φορολογουμένου

 

Μ8Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου

 

Μ9Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης

 

Μ10Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού

 

Μ11Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού

 

Μ12Δήλωση πωλήσεων από απόσταση

 

Μ13Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.